Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dla przedsiębiorców w zakresie modernizacji i naprawy:

 • Suwnic
 • Żurawi stałych
 • Żurawi przenośnych
 • Żurawi przewoźnych
 • Żurawi samojezdnych i szynowych
 • Wciągników i wciągarek
 • Podestów ruchomych

Prowadzimy prace konserwacyjne i remontowe urządzeń dźwignicowych w następującym zakresie:

 • Wymiana olinowania
 • Wymiany elementów chwytających
 • Wymiana systemów zasilania dźwignic
 • Wymiana kabli zasilających, sterujących
 • Naprawa, wymiana kaset sterujących i nastawników
 • Montaż sterowań bezprzewodowych
 • Wymiana mechanizmów oraz poszczególnych elementów suwnic
 • Pomiary elektryczne
 • Próby obciążeniowe zgodne z wytycznymi UDT
 • Przeglądy okresowe określone wymogami UDT

Zapewniamy przygotowanie urządzeń do badań okresowych UDT wykonywanych w toku eksploatacji w terminach przewidzianych dla danego rodzaju urządzeń doraźnych wynikających z bieżących potrzeb oraz odbiorczych przed wydaniem decyzji zezwalającej na eksploatację. Do badań technicznych zapewniamy wymagane pomiary elektryczne.

foto
foto
foto

Serwis Urządzeń Dźwignicowych funkcjonuje również jako całodobowe pogotowie  naprawcze w celu usuwania ewentualnych  awarii. Zespół składa się z konserwatora  elektryka i konserwatora mechanika zgodnie z  harmonogramem przedstawianym  comiesięcznie klientowi.

W ramach współpracy z klientem zapewniamy organizację remontów, napraw oraz modernizację urządzeń dźwignicowych. Uzgadniamy dokumentację z Dozorem Technicznym i uczestniczymy w badaniu technicznym urządzenia. Wykonujemy zalecenia UDT po badaniach okresowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem. W pracach konserwacyjnych wykorzystujemy takie instrumenty jak:

 • Kamera termowizyjna umożliwiająca okresowe badania instalacji i urządzeń  elektroenergetycznych, rozdzielni elektrycznych, sieci przesyłowych.
 • Tester MD-20 do kontroli zużycia lin stalowych.
Działanie pomiarowe oparte jest na metodzie magnetycznej pola stałego i pozwala wykryć wielkość uszkodzeń wewnętrznych i zewnętrznych, jakie mogą wystąpić w linach stalowych. Uszkodzenie lin, takie jak pęknięte druty i miejscowa korozja, powodują skokową zmianę przekroju ferromagnetycznego liny. Jest to metoda dodatkowej kontroli lin podczas oględzin wizualnych w trakcie przeglądu konserwacyjnego.