POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

PN-EN ISO 9001 • PN-EN ISO 14001 • PN-ISO 45001 • PN-EN ISO 3834-2 • PN-EN 1090-2

Kierownictwo KBR Poland Sp. z o.o. niniejszym deklaruje politykę jakości, środowiskową oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przyjmując i uznając poniższe zobowiązania i cele.

Polityka jakości, środowiskowa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi istotny element naszej strategii, ponieważ warunkiem sukcesu przedsiębiorstwa KBR Poland jest jego konkurencyjność, która przejawia się m.in. w wysokiej jakości świadczonych usług oraz produkowanych wyrobów. Troska o bezpieczne środowisko pracy traktowana jest równorzędnie z jakością produkowanych wyrobów i usług oraz ochroną środowiska.

Nasze przedsiębiorstwo realizuje następujące główne kierunki działalności:

Jesteśmy wiodącym dostawcą usług utrzymania ruchu dla klientów przemysłowych, renomowanym dostawcą usług konstrukcyjno-montażowych realizowanych na projektach inwestycyjnych i remontowych, uznanym wytwórcą maszyn, zbiorników i instalacji przemysłowych, prefabrykowanych elementów konstrukcji stalowych, usług branży elektrycznej i automatyki przemysłowej. Świadczymy także usługi w zakresie hydrauliki siłowej, urządzeń dźwigowych, zaworów automatycznych, klimatyzacji, pomp i urządzeń wirujących oraz naprawy, serwisowania i utrzymania sprzętu ciężkiego i wózków widłowych.

Produkcja w KBR Poland realizowana jest w oparciu o obowiązujące w kraju przepisy prawne oraz o dodatkowo wprowadzone przez korporację KBR procedury, instrukcje i programy z zakresu BHP.

Wdrożone przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązują wszystkich pracowników firmy, podwykonawców, dostawców i gości.

Realizację naszej Polityki zamierzamy osiągnąć poprzez:

 • działanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i standardami odnośnie jakości wyrobu, ochrony środowiska i zidentyfikowanych aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • ciągłe doskonalenie działań w zakresie jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom, wypadkom przy pracy, dolegliwościom zdrowotnym, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

 • eliminowanie zagrożeń i ograniczanie ryzyk dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • monitorowanie szans biznesowych,

 • opracowanie i realizację celów dotyczących poszczególnych obszarów zarządzania,

 • konsultowanie i uczestnictwo pracowników w procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszanie ilości odpadów i szerzenie pozytywnych zachowań prośrodowiskowych wśród pracowników,

 • ekonomicznie uzasadnione inwestycje i modernizacje uwzględniające ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprawę jakości produkcji oraz stałą poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • partnerską współpracę i pozytywne relacje potwierdzające wiarygodność spółki w stosunku do klienta, dostawców,

 • rozwój świadomości jakościowej, środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników poprzez systematyczne

szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Dla osiągnięcia powyższych celów angażujemy wszystkich pracowników w zespołowy wysiłek na rzecz ciągłego doskonalenia oraz poprawy jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Systematycznie doskonalimy system poprzez prowadzenie przeglądów, działań korygujących i zapobiegawczych oraz innych działań technicznych i organizacyjnych. Zobowiązujemy się do zapewnienia zasobów, informacji i wsparcia w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Zobowiązujemy się do realizacji i przestrzegania powyższej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Prezes Zarządu
Adam Ściążko

Zero Harm