Zero

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO
I OCHRONA

Zero

„Każdego wypadku można uniknąć”

KBR Poland pragnie być firmą, z którą wszystkie inne firmy będą porównywać swoje wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Jedyny akceptowalny standard bezpieczeństwa to taki, który stara się wyeliminować urazy.

W KBR Poland żadna praca ani usługa nie są tak ważne, żeby nie móc poświęcić czasu na jej bezpieczne wykonanie.
Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy tego zrobić sami. Musi to być realizowane jako zespół. Dotyczy to również naszych podwykonawców i każdego, kto pracuje w imieniu KBR Poland. Niezwykle ważne jest abyśmy wszyscy pracowali bezpiecznie. To odpowiedzialność każdego. Program Zero Harm 24/7 ma na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat:

  • bezpieczeństwa w miejscu pracy i poza nim,
  • dostarczenie informacji i praktycznych porad,
  • zachęcenie do podejmowania działań, które pozytywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa,
  • określenie i rozpoznanie dobrych praktyk BHP.

Jeden spójny przekaz i wizja dla całej korporacji!

Używanie tych samych haseł:

  • Zero wypadków jest możliwe.
  • Brak tolerancji dla zdarzeń wypadkowych.
  • Bezpieczeństwo wymaga osobistego zaangażowania.
  • Codziennie przez cały dzień.
  • Odwaga, by interweniować.

Jeśli nie wiesz lub nie rozumiesz wszystkiego w ramach zadania, zatrzymaj się i zapytaj! Skorzystaj z upoważnienia do wstrzymania pracy! Jeśli nie jesteś pewien lub warunki zmieniają się, zatrzymaj pracę i zapytaj!
Bezpieczeństwo Twoje i Twoich współpracowników zależy od znajomości i przestrzegania zasad bezpiecznej pracy!

Sukces biznesowy KBR Poland zależy od ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług, przy jednoczesnej ochronie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony osób pracujących bezpośrednio lub pośrednio dla firmy, a także minimalizowanie skutków dla środowiska. To zobowiązanie leży w najlepszym interesie naszych klientów, naszych pracowników i kontrahentów oraz społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

KBR Poland wymaga aktywnego zaangażowania i odpowiedzialności wobec bezpieczeństwa od wszystkich pracowników i podwykonawców. Kierownictwo pełni wiodącą rolę w komunikacji, wdrażaniu i zgodności zasad i procedur bezpieczeństwa.

Informacja - bezpieczeństwo radiologiczne


Realizując art. 32c pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:

Informujemy, że w ciągu ostatnich miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi o środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.


Procedura Stop pracy (MyKey)

ustanawia wobec każdego pracownika KBR Poland prawo i obowiązek wstrzymania pracy, jeśli warunki lub działania niebezpieczne mogą doprowadzić do wystąpienia sytuacji niepożądanej ale także w sytuacji braku zrozumienia zadania. Procedura „Stop pracy” uruchamia odpowiednie kroki, które należy podjąć,zanim praca zostanie bezpiecznie wznowiona.

STOP - WSTRZYMAJPRACĘ

POWIADOM

ZBADAJ

NAPRAW

WZNÓW PRACĘ

PODEJMIJ STOSOWNE DZIAŁANIA

PODSTAWOWE ZASADY

KLUCZE

Zapoznaj się i przestrzegaj minimalnych standardów KBR i oczekiwanych zachowań.

MIEJ ODWAGĘ ZWRACAĆ UWAGĘ

Interweniuj w przypadku zaobserwowania zachowań lub warunków niebezpiecznych.

MyKey

Przerwij pracę jeśli uważasz, że Ty lub ktoś inny jest w niebezpieczeństwie.

ENERGIA BEZPIECZEŃSTWA

Mierz i analizuj wskaźniki bezpieczeństwa.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONANIA ZADANIA (IBWZ)

Identyfikuj i minimalizuj ryzyko przed rozpoczęciem zadania.

DOCHODZENIE POWYPADKOWE

Badaj wszystkie zdarzenia wypadkowe.

KLUCZE DO ŻYCIA

PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘTA

INDYWIDUALNE ŚRODKI OCHRONY PRZED UPADKIEM

PRACE DŹWIGOWE

UŻYTKOWANIE POJAZDÓW

ODCINANIE ŹRÓDEŁ ENERGII

SPADAJĄCE PRZEDMIOTY

SPRZĘT CIĘŻKI

ROBOTY ZIEMNE

PRACE PORZĄDKOWE

PODESTY DO PRACY NA WYSOKOŚCI

KLUCZE COVID-19

ODLEGŁOŚĆ SPOŁECZNA

Utrzymuj dystans 1,5 m od innych osób przez cały czas,gdy jest to możliwe.

SAMOKONTROLA STANU ZDROWIA

Codziennie kontroluj stan swojego zdrowia.

ZOSTAŃ W DOMU

Jeśli zaobserwujesz objawy wirusa,skontaktuj się ze swoim przełożonym.

ZASŁANIAJ USTA I NOS

Noś maseczkę.

POWIERZCHNIE WYSOKIEGO RYZYKA ZARAŻENIA

Jeśli jest to możliwe, unikaj kontaktu z przedmiotami wysokiego ryzyka - myj i odkażaj ręce.

LIMITY OSÓB

Nie przekraczaj maksymalnych, dopuszczalnych limitów osób w miejscach takich jak: windy, stołówki, sale konferencyjne, miejsca pracy, pojazdy.

MIEJSCE PRACY

Pozostawaj na swoim stanowisku pracy.

HIGIENA OSOBISTA

Często myj ręce mydłem i ciepłą wodą.Unikaj dotykania oczu,nosa i ust.

UNIKAJ KONTAKTU „TWARZĄ W TWARZ”

Jeśli jest to możliwe używaj zdalnych narzędzi, aby uniknąć osobistych spotkań.

KLUCZE OCHRONY

IDENTYFIKACJA OSÓB

OCHRONAW PODRÓŻY

KONTROLA WEJŚĆ

OCHRONA INFORMACJI

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

RAPORTOWANIE INCYDENTÓW

KONTROLA DOSTĘPU

PLANY OCHRONYW SYTUACJACH AWARYJNYCH I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

WIDZISZ COŚ IEPOKOJĄCEGO; REAGUJ

KLUCZE PRACY BIUROWEJ

EWAKUACJA

Zachowaj spokój. Ewakuuj siękorzystając z najbliższegowyjścia awaryjnego.

ZDROWIE

Bądź w formie do pracy.

PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW

Zaplanuj swoją pracę : przeanalizuj zadanie, rozmiar, wagę, odległość.

JAZDA SAMOCHODEM

Nie używaj telefonu komórkowego i minimalizuj rozproszenie uwagi.

WIZYTY NA OBIEKTACH

Zaplanuj i zidentyfikuj zagrożenia obchodu.

ŚRODOWISKO

Zredukuj, użyj ponownie, poddaj recyklingowi.

SCHODY
RUCHOME SCHODY

Trzymaj się poręczy.

ŚWIADOMOŚĆ SYTUACYJNA

Upewnij się, że wszystkie chodniki, przejścia są wolne od przeszkód.

ERGONOMIA

Dostosuj stanowisko pracyi krzesło do swoich potrzeb i wygody.